ALYTAUS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ STANDARTAS

Ataskaita, kurioje apžvelgiama esama Alytaus miesto viešųjų erdvių ir mažosios architektūros elementų būklė, inventorizuojamos dangos, tipiniai pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros sprendiniai, klaidos projektavimo iššūkiai ir problematika.

FAKTAI


Data: 2020 m.
Vieta: Alytus
Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybė
Projekto tipas: Esamos būklės ir transformacijos prielaidų apžvalga


APIE PROJEKTĄ

Projekto apimtis – Alytaus miesto viešųjų erdvių standarto pirmojo etapo ataskaita, kurioje apžvelgiama esama Alytaus miesto viešųjų erdvių ir mažosios architektūros elementų būklė, inventorizuojamos dangos, tipiniai pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros sprendiniai, klaidos projektavimo iššūkiai ir problematika. Viešųjų erdvių standarto tikslas – suformuluoti pamatines gaires vieningam Alytaus miesto savivaldybės teritorijos viešųjų erdvių projektavimui, kokybiškam įrengimui ir lengvai bei efektyviai priežiūrai, susiejant miesto atnaujinimo ir priežiūros biudžetą su ką tik patvirtintu bendruoju planu ir jo funkcinėmis zonomis. Dokumentas leis viešųjų erdvių ir infrastruktūros projektuotojams bei savivaldybės atstovams apsibrėžti aiškias sąlygas, kurias projektai turi atitikti tiek projektuojant, tiek įgyvendinant planus.

PROJEKTO ETAPAI

Užduotis kompleksinė ir reikalauja gilaus konteksto suvokimo bei įtraukaus proceso, todėl darbas rengiamas trimis etapais:

1. Esamos būklės ir transformacijos prielaidų apžvalga, kuria siekiama identifikuoti dažniausiai pasitaikančius mažosios architektūros elementus ir medžiagas, tipines klaidas, gerosios praktikos pavyzdžius ir šios analizės pagrindu išskirti charakteringas miesto zonas skirtingiems kokybės lygmenims.
2. Erdvių transformacijos galimybės – šioje dalyje bus siūlomi sprendiniai esamos infrastruktūros transformacijai. Antras etapasleidžia iliustruoti Alytaus miesto infrastruktūros ir viešųjų erdvių įrengimo galimybes, siekius, ambicijas ir galimus iššūkius.
3. Sprendimų ir elementų sisteminimas – sprendiniai ir pasiūlymai analizuojami, diskutuojama su savivaldybės atstovais, derinami standartiniai gaminiai, elementai, medžiagos ir dizaino sprendimai standartinėse situacijose. Standarte pateikiamos gairės, kaip projektuoti viešąją erdvę. Nepaisant standartizuotų sprendinių gausos, viešųjų erdvių projektavimas ir dizainas visada lieka individualus kūrėjo-projektuotojo darbas.

PROBLEMOS IR GALIMYBĖS GATVIŲ PROFILIUOSE

Siūlant bendras rekomendacijas ir transformacijos principus būtina gerai suvokti miesto kontekstą, todėl šiame skyriuje siekiama sistemiškai išsiaiškinti pagrindinius Alytaus miesto gatvių parametrus. Visų gatvių pjūvių nubraižyti, deja nėra įmanoma, todėl buvo pasirinkta atrinkti charakteringas ir sudėtingas gatvių atkarpas, nes kokybiškas sprendimas sudėtingoje situacijoje užtikrina kokybiškus sprendimus ir šiek tiek paprastesnėse vietose. Į sąrašą pateko keturios gatvių grupės:

1. Patekimai į centrą ir svarbios gyvenamųjų zonų gatvės;
2. Gatvės, kuriose pagal Alytaus BP sprendinius numatomas naujų dviračių takų įrengimas arba rekonstrukcija;
3. Gyvenamos gatvės, kuriose akivaizdžiai trūksta vietos pėstiesiems dėl perteklinių automobilių infrastruktūros parametrų;
4. Savo profiliu išskirtinės ir ypatingos kokybės gatvės.

SIŪLOMOS TRANSFORMACIJOS

Šiame etape aprašomos sistemingai atrinktų charakteringų ir sudėtingų gatvių atkarpų transformacijos. Prisitaikant prie negalinčių kisti parametrų derinami būtini gatvės profilio elementai. Siekiama sukurti aukščiausią gatvės erdvės kokybę pagal gatvės kategoriją ir profiliui naudojamą bendrą plotį. Transformacijomis sprendžiamos prieš tai buvusiame išgrynintos problemos. Įvertinus gatvės kontekstą miesto atžvilgiu, kategoriją ir galimus srautus pateikiami rekomenduojami gatvės pjūviai ir atkarpos planas, paaiškinantis profilio pritaikymą konkrečiu atveju. Kiekvienu sprendiniu siekiama užtikrinti saugumą, patogumą ir gerinti gatvės estetinę kokybę. Ruošiant pasirinktų gatvių atkarpų transformacijos pasiūlymus išryškėjo pagrindiniai taikomi principai, kurie detalizuojami kito etapo metu.

PROJEKTO BUKLETAS