ANYKŠČIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

Šio darnaus judumo plano tikslas – pasiūlyti aiškią koncepciją, kuri leistų užtikrinti ilgalaikį miesto judumo sistemos tvarumą, tiek trumpuoju tiek ilguoju laikotarpiu.

FAKTAI


Data: 2023 m.
Vieta: Anykščių miestas
Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Projekto tipas: Esamos judumo situacijos analizė, veiksmų planas ir judumo koncepcija


APIE PROJEKTĄ

Šio Darnaus judumo plano tikslas – pasiūlyti aiškią koncepciją, kuri leistų užtikrinti ilgalaikį miesto judumo sistemos tvarumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Šis tikslas įgyvendinamas siekiant:

• įvertinti pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius;
• vystyti ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus, prioritetą teikiant viešajam Keleiviniam ir bevarikliui
transportui ar aplinką mažai teršiančiam transportui;
• siekti, kad plane pateikti sprendiniai atitiktų darnaus vystymo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės,
sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus;
• subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, esamą susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą pritaikant viešajam
keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams;
• plėtoti teikiamas transporto paslaugas ir didinti jų veiksmingumą vadovaujantis darnios plėtros principais
(socialinis ir ekonominis vystymasis, aplinkos apsauga);
• didinti miesto aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą;
• didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą;
• mažinti oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą;

ESAMOS IR PERSPEKTYVINĖS SITUACIJOS VERTINIMAS

Gyventojų demografinė dinamika

Gyvenamųjų vietų skaičiaus pasiskirstymas

Darbo vietų pasiskirstymas

Traukos taškai savaitgaliais

Esama kelių infrastruktūra

Dviračių takų tinklas

Viešojo transporto sistema

Viešos automobilių stovėjimo aikštelės

JUDUMO KONCEPCIJA

Anykščių darnaus judumo plano koncepcija yra paremtas esamos būklės analize, kuri parodė, kad esti dviejų gan skirtingų judumo situacijų mieste: savaitės dienomis – žmonės keliauja į darbą, parduotuvę, vaikai keliauja į mokyklas darželius popamokines veiklas, o tuo tarpu savaitgaliais didžioji dalis veiksmo vyksta aplink pagrindinius turistinius traukos objektus, mieste ir už jo ribų. Šio darnaus judumo plano tikslas – pasiūlyti aiškią koncepciją, kuri leistų užtikrinti ilgalaikį miesto judumo sistemos tvarumą, tiek trumpuoju tiek ilguoju laikotarpiu.

Apskritai darnaus judumo planas apima visuomeninio transporto, dviračių takų, automobilių stovėjimo, dalinimosi sistemų, vaikštomumo, prieinamumo ir kitus fizinės miesto aplinkos pagerinimo aspektus. Kiekvienam iš šių aspektų. Rengiant DJMP būtina į judumą žiūrėti ne kaip į individualius jo sluoksnius, o kaip į integruotą veiksmų sistemą ir DJMP temas nagrinėti jas perdengiant horizontalioje plotmėje. Svarbu pabrėžti, kad Anykščiai nėra didelis miestas, atstumai nėra dideli, automobilių spūstys realiai neegzistuoja ir būtina realiai įvertinti skirtingų judumo temų aktualumą, o darnaus judumo priemones rinktis atsižvelgiant į vietos kontekstą.

SIŪLOMI SPRENDINIAI